3- من بازدید انجام میدهم ولی امتیازی ثبت نمی شود ؟

به دلیل غیر فعال بودن پاپ آپ مرور گر می باشد برای حل این مشکل به آموزش تصویری توجه نماید (برای مشاهده آموزش تصویری کلیک کنید )